Wat maakt de Vrije Universiteit Brussel vrij?

Archive for maart, 2012|Monthly archive page

Antwoord van Maggie De Block

In 1 on 16 maart 2012 at 13:16

Aan de Studiekring Vrij Onderzoek

Vrije Universiteit Brussel

Geachte,

Ik sta voor een humaan en correct asiel- en migratiebeleid.

Een humaan en correct beleid is voor mij een verhaal van rechten en plichten.

Dit betekent dat België internationale bescherming moet bieden zoals de Conventie van Genève bepaalt of subsidiaire bescherming als de asielzoeker een reëel risico loopt op ernstige schade bij terugkeer naar haar of zijn land.

Antonio Guterres, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties, heeft over onze asielprocedure gezegd “België kent een solide asielsysteem. Effectieve bescherming is in België gegarandeerd.”

Een humaan beleid en correct betekent onder andere ook dat we asielzoekers zo snel mogelijk een antwoord geven zodat ze zich in onze maatschappij kunnen integreren als ze een positief advies krijgen. Of dat ze hun terugkeer naar het land van herkomst kunnen voorbereiden.

België respecteert kwaliteitsvolle asielprocedures. In ruil daarvoor verwachten wij van vreemdelinge dat zij onze regels en wetten respecteren. Wij verwachten dat zij de waarheid vertellen als ze gehoord worden door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Wij bestrijden fraude en misbruiken zoals het indienen van veelvuldige aanvragen telkens onder een valse naam.

En wij verwachten dat de beslissingen van de onafhankelijke asielinstanties, met name het Commissariaat-generaal en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waar asielzoekers in beroep kunnen gaan, gerespecteerd worden.

Wat de mensen betreft die momenteel in hongerstaking zijn in VUB-lokalen wil ik dit zelfde beleid toepassen.

Vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend, worden gehoord en zullen na verloop van tijd een antwoord krijgen. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben in ons land echter geen toekomst meer.

Via de Dienst Vreemdelingenzaken is meerdere keren contact genomen met de VUB-hongerstakers en hun vertegenwoordigers. Met aandrang is hen, vanuit menselijk oogpunt, aangeraden de hongerstaking stop te zetten.

Elke asielzoeker heeft het recht op een zelfde humane en correcte behandeling in ons land. Er kunnen echter geen uitzonderingen gemaakt worden. We kunnen een drukkingsmiddel als een hongerstaking onmogelijk aanvaarden en tijdens de verschillende contacten met de VUB-hongerstakers en hun vertegenwoordigers is dit zeer duidelijk meegedeeld.

Ik roep de hongerstakers en hun begeleiders dan ook op van in hun eigen belang deze actie te beëindigen.

 

Maggie De Block

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

VO ROEPT OP EEN EINDE TE MAKEN AAN DE HONGERSTAKING VAN DE MENSEN ZONDER PAPIEREN

In 1 on 14 maart 2012 at 23:49

De Studiekring Vrij Onderzoek van de VUB trekt aan de alarmbel en vraagt met aandrang om een einde te stellen aan de hongerstaking van de 23 sans-papiers die momenteel onderdak krijgen in lokalen van de VUB. Zij hongeren zich al 62 dagen uit in de hoop op een beter leven. Dit is de ultieme schreeuw om een menswaardige behandeling van mensen die al jaren in ons land leven en werken. Er is nood aan een consequent doch humaan asiel- en migratiebeleid voor iedereen die vandaag op ons grondgebied verblijft. De overheid is verplicht om die verantwoordelijkheid op te nemen maar degelijk beleid blijft uit. We willen het huidige beleid of beter dit gebrek aan beleid aankaarten. Een beleid dat mensen heen en weer slingert tussen hoop en wanhoop. Een beleid ook dat ervoor zorgt dat mensen het enige in de strijd gooien dat ze nog hebben en zo hun lichaam gebruiken als politiek wapen. Jamal, een jongen van 20, jonger dan de meeste onder ons, heeft zichzelf letterlijk de mond gesnoerd. Voor hem is de keuze duidelijk: liever geen leven dan nog langer leven als een dier.

Geachte mevrouw de staatssecretaris, Beste Maggie, wij wijzen niet alleen u met de vinger, deze problematiek houdt immers al verschillende legislaturen stand. Naast ons vergaderlokaal liggen 23 mensen op sterven omdat politici hen lieten geloven dat dit een achterpoortje was om in ons land te kunnen blijven. Het is dit beleid dat de oorzaak is van de levensbedreigende situatie waar zij zich nu in bevinden.

De Studiekring Vrij Onderzoek steunt de manier niet waarop deze sans-papiers hun eisen – een verblijfsvergunning van een jaar en een arbeidsvergunning C – kracht bij zetten, maar vraagt wel om begrip en vooral hulp. Wij vragen niet om op hun eisen in te gaan maar om in te grijpen en de massazelfmoord naast onze deur een halt toe te roepen.

Mevrouw De Block, besef dat uw keuzes letterlijk en figuurlijk van levensbelang zijn. Niet alleen voor onze sans-papiers maar voor alle sans-papiers en asielzoekers die op dit moment in ons land verblijven en voor zij die hier nog terecht zullen komen. Maar concreet in deze situatie vragen wij uitdrukkelijk om een einde te maken aan deze hongerstaking.

 Studiekring Vrij Onderzoek